Su Arıtma Sistemi

İnsan nüfusunun ve sanayileşmenin giderek artması ile su kaynaklarının daha hızlı tüketilmesi ve daha çok kirlenmesi sorunları gündeme gelmiştir. Bu durumda hem insanlık hem de doğa için su arıtımı teknolojilerine ihtiyaç duyulmuştur.

Filtrasyon gibi zaten doğada kendiliğinden gerçekleşen arıtma yöntemleri örnek alınarak daha verimli teknolojiler tasarlanmaya başlanmıştır. Su Arıtma, suyu gereken kullanım alanına uygun hale getirmek için kullanılır. Suyun kalitesini arttıran herhangi bir süreç arıtma olarak adlandırılabilir.

Arıtma yöntemleri mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler olarak birbirlerinden ayrılırlar. Bu yöntemlerle suda bulunan, istenmeyen maddeler ve kirleticiler sudan ayrıştırılır ve su son kullanıma hazır hale getirilir. Son kullanım amaçlarını; içme, sulama, endüstriyel su ihtiyacı, rekreasyonel kullanım vb. olarak sınıflandırabiliriz. Bunlara göre arıtma gereksinimi artar ya da azalır. Aynı şekilde bu gereksinim, su kaynağına göre de değişim gösterebilmektedir.

İçme Suyu Arıtma

İçme suyu arıtma prosesleri; kirleticilerin ham sudan ayrılması ve insan tüketimi için zararsız hale getirilmesi için kullanılır. Bu uygulamada sudan ayrıştırılan maddeleri; askıda katı madde, bakteri, alg, virüs, mantar ve istenmeyen mineraller olarak sıralayabilmekteyiz. Giderilmesi gereken maddelere göre başlıca kullanılan prosesler aşağıda verilmiştir.

 

BİLEŞENLER PROSESLER
Bulanıklık ve Partiküller Koagülasyon (pıhtılaşma), Flokülasyon(topaklanma),  Sedimentasyon, Filtrasyon
Çözünmüş İnorganikler Yumuşatma, Havalandırma, Membran Filtrasyonu
Patojenler Sedimentasyon, Filtrasyon, Dezenfeksiyon
Çözünmüş Organikler Membran Filtrasyonu, Adsorpsiyon

 

Tuzlu su ya da deniz suyu da içme suyu üretiminde kullanılabilir. Bu durumda genelde ters ozmoz ve distilasyon yöntemleri kullanılır. Desalinasyon (tuzsuzlaştırma) genelde su sıkıntısı çeken ülkelerde ve uzun süre denizde kalan gemilerde yaygındır.

Atık Su Arıtma

Atık Su Arıtımı; evsel ve endüstriyel atık suların geri kullanıma veya doğaya deşarjına uygun hale getirilmesidir. Arıtım genellikle havalandırma, aktif çamur sistemleri, membran biyoreaktörleri veya yavaş kum filtresi gibi biyolojik proseslerle sağlanır. Akım şeması genel olarak su ve katıların ayrıldığı sedimantasyonla başlar; daha sonra çözünmüş maddenin biyolojik flok olarak katılaşmasıyla devam eder ve son çöktürmeyle istenilen saflıkta su elde edilmesiyle sona erer. Doğru arıtmayla endüstriyel suların büyük çoğunluğunun tekrar kullanıma hazır hale gelmesi elbette ki mümkündür.

Atık su arıtma prosesleri aşağıdakiler gibidir:

 

ARITMA PROSESLERİ
ÖN ARITMA Izgaralar, Kum Tutucu, Yağ ve Gres Tutucu, Ön Çöktürme Havuzu
İKİNCİL ARITMA Aktif Çamur Prosesleri, Havalandırmalı Lagünler, Aerobik Çürütme, Damlatmalı Filtreler, Dönen Biodiskler, Paket Yataklı Reaktörler, Son Çöktürme Havuzu
ÜÇÜNCÜL ARITMA Dezenfeksiyon

 

Arıtma sonucu olan çamur ise bir takım yöntemlerle bertaraf edilebilir; yoğunlaştırma, stabilizasyon, şartlandırma, dezenfeksiyon ve susuzlaştırma, ısıl kurutma, termal azaltma yöntemlerine tabi tutulabilir. Bunlardan sonra nihai bertaraf için dağıtım ve pazarlama, kimyasal sabitleme, düzenli depolama ve lagünlerde biriktirme gibi alternatifler mevcuttur.

Reverse Osmosis Ters Ozmoz Membranınıza Üstün Performanslı Koruma!

Waterland İstatistikleri

7

+

Aktif Bayi

24

+

Ülke

350

+

Proje

1520

+

Müşteri

Formu doldurun, biz sizi arayalım!

+90 216 660 02 00